Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos Lietuvoje

Garantijos sąlygos Lietuvoje

"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:


I Garantijos trukmė ir pradžia

 1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui: 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį*;
 2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas
nepratęsiamas.


II Garantijos suteikimo sąlygos

 1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
 2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

 1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
 2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
 3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

 1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo,įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
 2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
 3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
 4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
 5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
 6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
 7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
 8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
 9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

 

*Ekspozicinių ir ankstesnių serijų prietaisų garantija gali būti trumpesnė ir kiekvienu atveju nustatoma individualiai. 

Susisiekit su mumis